POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que les dades personals facilitades per mitjà del formulari, així com l’adreça de correu electrònic, formen part d’una base de dades que és tractada per l’Associació Festival Protesta, amb domicili al carrer Jacint Verdaguer, 19, 3r, 1a, 08500 Vic (Barcelona) i amb el CIF G-65958043, amb la finalitat d’informar-vos sobre el festival Protesta, festival internacional anual de cinema de crítica social, i altres activitats paral·leles que l’Associació indicada anteriorment organitza entorn del festival.

En qualsevol moment podeu oposar-vos a aquests tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@festivalprotesta.cat i sol·licitant la baixa de la base de dades que té l’ens responsable del tractament.

Podeu exercir els drets d’accés a les dades, de rectificació, cancel·lació i, si escau, portabilitat de les dades i limitació de l’ús de les dades, d’oposició de l’ús de les dades, així com el dret a l’oblit de les dades, enviant un escrit a l’adreça següent: carrer Jacint Verdaguer, 19, 3r, 1a, 08500 Vic (Barcelona), o enviant un correu electrònic a info@festivalprotesta.cat.

L’Associació Festival Protesta està especialment sensibilitzada amb la protecció de les dades de les persones usuàries que accedeixen als serveis per mitjà del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades indicada anteriorment, l’Associació Festival Protesta informa les persones usuàries del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es capten per mitjà dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol·licitada. Per consegüent, en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, l’Associació Festival Protesta informa que:

1. Titularitat del tractament:

L’Associació Festival Protesta amb domicili social al carrer Jacint Verdaguer, 19, 3r, 1a, 08500 Vic (Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal. Concretament, les dades captades per mitjà dels formularis de la web s’inclouen en el tractament de les persones usuàries de la web a les quals s’aplica la present política de privacitat. Aquestes dades consisteixen en el nom, els cognoms i l’adreça de correu electrònic, que són les dades requerides per tal de contactar amb l’Associació Festival Protesta. Les dades personals que la persona usuària proporciona en el formulari són incloses en les bases de dades de l’ens responsable del tractament, i és on s’envien comunicacions o butlletins electrònics.

2. Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i de la incorporació de les dades als tractaments referits anteriorment és:

 1. Oferir informació sobre el Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, i altres activitats paral·leles que l’Associació Festival Protesta organitza entorn del festival.
 2. Resoldre qüestions o dubtes de les persones usuàries.
 3. Enviar-los informació periòdica actualitzada per mitjà de butlletins electrònics amb les novetats del festival o amb altres activitats que organitzi el festival i que es trobin directament relacionades amb l’objecte social indicat en el punt a.

 

En cas que l’Associació Festival Protesta contracti els serveis de terceres empreses (encarregades del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s’atorgarà el contracte previst en l’article 28 del Reglament. En el contracte esmentat es regularan l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l’ens encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

En omplir els formularis continguts en la web, la persona interessada presta consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al tractament esmentat anteriorment, essent objecte de tractament per la mateixa web de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera, consent a rebre periòdicament la informació sobre els serveis esmentada anteriorment.

3. Mesures de seguretat:

L’Associació Festival Protesta ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i el robatori de les dades, així com l’accés no autoritzat a les dades.

4. Exercici dels drets:

Les persones interessades que siguin titulars de les dades contingudes en el tractament, així com les persones que siguin titulars de dades contingudes en qualssevol dels tractaments de titularitat de l’Associació Festival Protesta podran dirigir-se a l’ens responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d’accés a les dades, de rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió i oblit de les dades, i de limitació i oposició de l’ús de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets poden ser exercits únicament per la mateixa persona interessada o per qui la representi legalment (prèvia acreditació d’aquesta circumstància).

 1. El dret d’accés a les dades. En exercir aquest dret, la persona interessada podrà consultar el fitxer o bé enviant un correu electrònic a info@festivalprotesta.cat, o bé enviant una comunicació per escrit dirigida a: Associació Festival Protesta, carrer Jacint Verdaguer, 19, 3r, 1a, 08500 Vic (Barcelona).

 

L’Associació Festival Protesta notificarà la seva decisió en el termini d’un mes. Si la decisió és afirmativa, la persona interessada podrà accedir a la informació esmentada en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la notificació.

 1. Els drets de rectificació i cancel·lació de les dades podran ser exercits sempre que la persona interessada consideri que les dades recollides als tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. També els podrà exercir mitjançant qualssevol dels dos mitjans previstos anteriorment.

 

L’Associació Festival Protesta procedirà a la rectificació o cancel·lació de les dades en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud.

 1. El dret de portabilitat de les dades podrà ser exercit sempre que la persona interessada consideri que les dades recollides als tractaments han de ser retornades a qui té la titularitat de les dades o, si escau, a un tercer ens (encarregat del tractament).
 2. El dret de limitació de l’ús de les dades podrà ser exercit prèviament al dret d’oposició al tractament de les dades i, mentre no es resolgui aquest últim, es limitarà el tractament de les dades.
 3. Les persones interessades tenen dret a obtenir la supressió de les dades (dret a l’oblit) quan:
 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament de les dades.
 • La persona interessada s’oposa al tractament de les dades.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Política de privacitat

Si l’Associació Festival Protesta ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als ens responsables o encarregats del tractament de les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i a la informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, d’investigació científica o històrica, o de finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.