BASES DE PARTICIPACIÓ PEL CONCURS DE CURTMETRATGES 2021

FESTIVAL PROTESTA

9a edició de Festival Protesta, festival internacional de cinema de crítica social

Vic, del 15 al 24 d’octubre de 2021

El Festival Protesta és un festival internacional de cinema de crítica social dels gèneres de ficció, animació i documental. La selecció dels curtmetratges de la Selecció Oficial i de la Selecció No Competitiva de festival estan basats en criteris artístics, tècnics i de guió.


CONDICIONS GENERALS

 1. Poden participar tots aquells curtmetratges que no hagin estat programats en edicions anteriors a la Selecció Oficial del Festival o la Selecció No Competitiva.
 1. Es pot presentar qualsevol curtmetratge nacional o internacional que tingui com a temàtica la crítica social, tant de ficció com d’animació o documental.
 1. Cada participant pot inscriure més d’un curtmetratge.
 1. Les obres es poden presentar en qualsevol idioma. Els curtmetratges que no siguin en català o castellà hauran d’estar subtitulats en alguna d’aquestes dues llengües.
 1. La durada dels curtmetratges no pot superar els 30 minuts.
 1. Els curtmetratges no podran tenir continguts que faltin al respecte a qualsevol persona, conjunt o entitat ni que vulnerin el dret a l’honor, a la intimitat, a la imatge, ni cap altre dret que afecti terceres persones.
 1. L’organització del Festival Protesta declina qualsevol responsabilitat legal en relació als curtmetratges presentats al festival i amb el seu contingut.
 1. Els / les participants garanteixen que els curtmetratges no vulneren cap dret de propietat intel·lectual, ni industrial, ni d’explotació.
 1. Els autors / les autores dels curtmetratges inscrits al festival cedeixen els drets de projecció pública durant el festival, incloses les presentacions prèvies i posteriors durant l’edició vigent i la següent edició, per promocionar el festival i les obres presentades, sempre, sense cap finalitat comercial ni lucrativa. En tot cas, els autors seran sempre informats prèviament.
 1. El festival es reserva el dret de publicar un tràiler o un fragment de màxim 30 segons de cada curtmetratge de la Secció Oficial a la web i a les xarxes socials amb la mateixa finalitat.
 1. El material rebut passa a formar part de l’arxiu del festival.
 1. Les inscripcions de curtmetratges es podran fer des de l’1 de març al 15 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
 1. La inscripció dels curtmetratges es farà en línia, tal com s’indica a la fi d’aquestes bases. La recepció del material i la correcta inscripció serà comunicada a tots els / totes les participants mitjançant un correu electrònic.
 1. L’organització donarà a conèixer els / les finalistes el dia 15 de setembre de 2021.
 1. Els/les autores dels curtmetratges seleccionats per a la Secció Oficial hauran d’enviar una còpia del curtmetratge en alta definició (condicions tècniques anotades a la fi d’aquestes bases), dos fotogrames, el cartell en A3 i el tràiler per ser publicat en els canals de comunicació de festival. L’enviament es farà al correu electrònic que indicarà l’organització de festival.


PROCÉS DE SELECCIÓ I JURAT

L’organització del Festival Protesta nomenarà un jurat format per professionals i persones vinculades al món de cinema, l’audiovisual, la comunicació, la cultura o l’activisme. Després del visionat de tots els curtmetratges inscrits al festival, l’organització seleccionarà les produccions que formaran part de la Selecció Oficial i la Selecció No Competitiva, i que es projectaran en els diferents Espais Protesta.

El jurat serà l’encarregat de visionar els curtmetratges finalistes de la Selecció Oficial i decidir el premi al millor curtmetratge de ficció i al millor curtmetratge documental.

El públic assistent a les projeccions serà l’encarregat de seleccionar, a través de votació, el premi del públic.

L’organització de festival atorgarà mencions especials, si així ho considera.


PROJECCIONS

Del 15 a el 24 d’octubre de 2021 a les diferents Espais Protesta que es trobaran a la ciutat de Vic.


PREMIS

Premi de Jurat al Millor Curtmetratge Documental: 1.000 € + trofeu

Premi de Jurat al Millor Curtmetratge de Ficció: 1.000 € + trofeu

Premi del Públic: 500 € + trofeu

Mencions especials: sense dotació econòmica

El 25% del premi econòmic anirà destinat a una associació o entitat sense ànim de lucre que escollirà el guanyador / la guanyadora.

Un premi pot quedar nul si així ho estima el jurat.

Els premis estan subjectes als impostos corresponents.

Totes les pel·lícules que siguin seleccionades tant en la selecció oficial com en la no competitiva tindran una retribució de 25 €.


INSCRIPCIÓ I CONDICIONS TÈCNIQUES

 1. La inscripció es realitzarà en línia des de la pàgina web del Festival Protesta: festivalprotesta.cat/inscripcions i de la plataformes Festhome, Clic for festivals i Filmfreeway. El termini d’inscripció finalitzarà el 15 d’abril de 2021. No es tindran en compte aquelles participacions que es realitzin amb posterioritat a aquesta data. El Festival Protesta es reserva la possibilitat d’ampliar el termini de participació.
 1. La inscripció de cada curtmetratge té un cost de 5 €, tant al web com a les plataformes.
 1. Les obres s’enviaran per enllaç mitjançant el formulari d’inscripció al web del Festival Protesta o de la plataforma Festhome, Click for festivals i Filmfreeway.
 1. Si l’obra resulta seleccionada per formar part de la Selecció Oficial, l’organització sol·licitarà una còpia en alta definició a la persona de contacte anotada en el formulari d’inscripció.
 1. L’organització es reserva el dret de recodificar els originals per adaptar-los a les característiques de projecció, mantenint la màxima qualitat possible.
 1. L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. En cas de discrepància en la interpretació de les Bases de Participació del Festival Protesta 2021, l’organització decidirà en el termini d’una setmana les qüestions plantejades pels / les participants, sent aquesta decisió totalment vinculant.


ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El / la participant declara, assegura i confirma a l’Associació Festival Protesta:

 1. Que és major d’edat.
 1. Responsable d’aquestes manifestacions i mantindrà indemne a l’Associació Festival Protesta per incompliment de les mateixes.
 1. El / la participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases del present concurs, que podran ser consultades en tot moment per cada participant. L’incompliment d’alguna de les bases pot donar lloc a l’exclusió del / de la participant del concurs.
 1. S’entendrà que el / la participant, en participar en el concurs, accepta les seves bases i, per tant, autoritza al Festival Protesta, a la publicació del seu nom i imatge a la pàgina web de festival, així com qualsevol tipus de promoció o publicació, amb finalitats informatives i sense fins comercials.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 1. La participació en el concurs de festival implica l’acceptació i autorització de la reproducció total o parcial dels curtmetratges premiats a efectes de promoció, publicitat i difusió del Festival Protesta 2021.
 1. Els / Les participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a la base de dades del responsable de tractament, és a dir, de l’Associació Festival Protesta, la finalitat de la qual és dur a terme el festival, el present concurs i la difusió del mateix. Les dades seran tractades de forma confidencial i de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter general.
 1. Tal com s’ha indicat, el responsable del tractament és l’Associació Festival Protesta amb domicili al carrer Jacint Verdaguer nº 19, 3r, 1a de Vic i amb correu electrònic de contacte info@festivalprotesta.cat. El titular de les dades de caràcter personal podrà exercir davant del responsable de tractament seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i finalment supressió i oblit, a les adreces abans indicades.


NORMES DE CONTROL I SEGURETAT

 1. L’Associació Festival Protesta es reserva la facultat d’adoptar les mesures que siguin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l’associació sospiti que tingui la finalitat o efecte d’actuar en frau del present concurs, o suposi un incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres / as participants. La primera conseqüència serà l’exclusió del / de la participant i la pèrdua de tot dret a el premi que eventualment hagués obtingut.
 1. Així mateix, l’Associació Festival Protesta es reserva el dret a excloure als / les participants en cas d’aportar o penjar material que contingui virus o qualsevol codi informàtic dirigit o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades.


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 1. L’Associació Festival Protesta exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades es puguin causar per la utilització indeguda dels serveis o continguts per part dels usuaris / les usuàries o participants i en particular, encara que de no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
 1. L’Associació Festival Protesta s’exonera de qualsevol responsabilitat en cas que el / la participant no hagués sol·licitat prèviament el consentiment o autorització de les persones les dades personals de les quals fossin objecte de tractament.


INTERPRETACIÓ DE LES BASES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resultarà de la interpretació o compliment de les presents bases es sotmetrà als Jutjats de 1a instància de Vic.

Festhome
ClickForFestivals
Filmfreeway