BASES DE PARTICIPACIÓ PEL CONCURS DE CURTMETRATGES 2019

FESTIVAL PROTESTA

7a edició del Festival Protesta, festival internacional de cinema de crítica social.

Vic, del 18 al 26 d’octubre de 2019.

El Festival Protesta és un festival internacional de cinema de crítica social dels gèneres de ficció, animació i documental. La selecció dels curtmetratges de la Selecció Oficial i de la Selecció No Competitiva del festival estan basats en criteris artístics i tècnics.

CONDICIONS GENERALS

 1. Poden participar tots aquells curtmetratges que no hagin estat programats en edicions anteriors ni a la Secció Oficial del Festival ni a la Selecció No Competitiva.
 2. Es pot presentar qualsevol curtmetratge nacional o internacional que tingui com a temàtica la crítica social, tan de ficció, com d’animació o documental.
 3. Cada participant pot inscriure més d’un curtmetratge.
 4. Les obres es poden presentar en qualsevol idioma. Els curtmetratges que no siguin en català o castellà hauran d’estar subtitulats en alguna d’aquestes dues llengües.
 5. La durada dels curtmetratges no pot superar els 30 minuts.
 6. Els curtmetratges no podran tenir continguts que faltin al respecte a qualsevol persona, conjunt o entitat, ni que vulnerin el dret a l’honor, a la intimitat, a la imatge, ni cap altre dret que afecti terceres persones.
 7. L’organització del Festival Protesta declina qualsevol responsabilitat legal en relació als curtmetratges presentats al festival i amb el seu contingut.
 8. Els/les participants garanteixen que els curtmetratges no vulneren cap dret de propietat intel·lectual, ni industrial, ni d’explotació.
 9. Els autors/es dels curtmetratges inscrits al festival en cedeixen els drets de projecció pública durant els dies de festival, incloses les presentacions prèvies i posteriors, per tal de promocionar el festival i les obres presentades, sempre, sense cap finalitat comercial ni lucrativa. En tot cas, els autors seran sempre informats prèviament.
 10. El festival es reserva el dret de publicar un tràiler o un fragment de màxim 30 segons de cada curtmetratge de la Secció Oficial a la web i a les xarxes socials amb la mateixa finalitat.
 11. El material rebut passa a formar part de l’arxiu del festival.
 12. Les inscripcions de curtmetratges es podran fer des del 15 de febrer al 15 de maig de 2019, ambdues dates incloses.
 13. La inscripció dels curtmetratges es farà online, tal com s’indica al final d’aquestes bases. La recepció del material i la correcta inscripció serà comunicada a tots als participants mitjançant un correu electrònic.
 14. L’organització donarà a conèixer els/les finalistes el dia 14 de setembre de 2019.
 15. Els autors/les autores dels curtmetratges seleccionats per la Secció Oficial hauran d’enviar una còpia del curtmetratge en alta definició (condicions tècniques anotades al final d’aquestes bases), dos fotogrames, el cartell en A3 i el teaser per tal de publicar-los als canals de comunicació del festival. L’enviament es farà al correu electrònic que indicarà l’organització del festival.

PROCÉS DE SELECCIÓ I JURAT

L’organització del Festival Protesta nomenarà un jurat format per professionals i persones vinculades al món del cinema, l’audiovisual, la comunicació, la cultura o l’activisme. Després del visionat de tots els curtmetratges inscrits al festival, l’organització del festival seleccionarà les produccions que formaran part de la Selecció Oficial i de la Selecció No Competitiva, i que es projectaran als diversos Espais Protesta.

El jurat serà l’encarregat de visionar els curtmetratges finalistes de la Selecció Oficial i decidir el premi al millor curtmetratge de ficció i al millor curtmetratge documental.

El públic assistent a les projeccions serà l’encarregat de seleccionar, a través de votació, el premi del públic.

L’organització del festival atorgarà Mencions Especials si així ho considera.


PROJECCIONS

Entre el 18 i el 26 d’octubre de 2019 als diversos Espais Protesta que es trobaran a la ciutat de Vic.

PREMIS

Premi del Jurat al Millor Curtmetratge Documental: 1.000 € + trofeu

Premi del Jurat al Millor Curtmetratge de Ficció: 1.000 € + trofeu

Premi del Públic: 500 € + trofeu

Mencions especials: diploma

El 25% del premi econòmic anirà destinat a una associació o entitat sense ànim de lucre que escollirà el guanyador/a.

Un premi pot quedar nul si així ho estima el jurat.

Els premis estan subjectes als impostos corresponents.

INSCRIPCIÓ I CONDICIONS TÈCNIQUES

 1. La inscripció es realitzarà online des de la pàgina web del Festival Protesta: festivalprotesta.cat/inscripcions i de les plataformes Festhome, FilmFreeway i Click for festivals. El termini d’inscripció finalitzarà el 15 de maig de 2019. No es tindran en compte aquelles participacions que es realitzin amb posterioritat a aquesta data. El Festival Protesta es reserva la possibilitat d’ampliar el termini de participació.
 2. La inscripció de cada curtmetratge té un cost de 3 €, tant a la web com a les plataformes.
 3. Cal enviar les obres per enllaç a través del formulari d’inscripció a la web del Festival Protesta o de les plataformes Festhome, Filmfreeway o Click for festivals.
 4. Si l’obra resulta seleccionada per formar part de la Secció Oficial, l’organització sol·licitarà una còpia en alta definició a la persona de contacte anotada en el formulari d’inscripció.
 5. L’organització es reserva el dret de recodificar els originals per tal d’adaptar-los a les característiques de projecció mantenint-ne la màxima qualitat possible.
 6. L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. En cas de discrepància en la interpretació de les Bases de Participació del Festival Protesta 2019, l’organització decidirà en el termini d’una setmana les qüestions plantejades pels/per les participants, sent aquesta decisió totalment vinculant.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El/la participant declara, assegura i confirma a l’Associació Festival Protesta:

 1. Que és major d’edat.
 2. Responsable d’aquestes manifestacions i mantindrà indemne a l’Associació Festival Protesta per incompliment de les mateixes.
 3. El/la participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases del present concurs, que podran ser consultades en tot moment per cada participant. L’incompliment d’alguna de les bases pot donar lloc a l’exclusió del/de la participant del concurs.
 4. S’entendrà que el/la participant, en participar en el concurs, accepta les seves bases i, per tant, autoritza al Festival Protesta, a la publicació del seu nom i imatge a la pàgina web del festival, així com a qualsevol tipus de promoció o publicació, amb finalitats informatives i sense finalitats comercials.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

 1. La participació en el concurs del Festival implica l´acceptació i autorització de la reproducció total o parcial dels curtmetratges premiats a efectes de promoció, publicitat i difusió del Festival Protesta 2018.
 2. Les/Les participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a la base de dades del Responsable del Tractament, és a dir, de l´Associació Festival Protesta, la finalitat de la qual és portar a terme el festiva, el present concurs i la difusió del mateix. Les dades seran tractades de forma confidencial i de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de Dades de Caràcter Personal.
 3. Tal i com s´ha indicat el responsable del tractament és l´Associació Festival Protesta amb domicili al carrer Jacint Verdaguer nº 19, 3r, 1ª de Vic i amb correu electrònic de contacte info@festivalprotesta.cat. El titular de les dades de caràcter personal podrà exercitar davant el responsable del tractament els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit, a les adreces abans indicades.

NORMES DE CONTROL I SEGURETAT

 1. L’Associació Festival Protesta es reserva la facultat d’adoptar les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l’associació sospiti que tingui la finalitat o efecte d’actuar en frau del present concurs, o suposi un incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres participants. La primera conseqüència serà l’exclusió del/de la participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.
 2. Així mateix l’Associació Festival Protesta es reserva el dret a excloure els/les participants en cas d’aportar o penjar material que contingui virus o qualsevol codi informàtic dirigit o apte per danyar, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 1. L’Associació Festival Protesta exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, a pesar de les mesures de seguretat adoptades es puguin causar per una utilització indeguda dels serveis o continguts per part dels usuaris o participants i en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una suplantació de la personalitat d’una tercera persona efectuada per un usuari.
 2. L’Associació Festival Protesta s’exonera de qualsevol responsabilitat en el cas que el/la participant no hagués sol·licitat prèviament el consentiment o autorització de les persones les dades personals de les quals fossin objecte de tractament.

INTERPRETACIÓ DE LES BASES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases es sotmetrà als Jutjats de 1a instància de Vic.

Festhome
ClickForFestivals
Filmfreeway